صنایع فرودگاهی ( aviation )

سيستم روشنايي قسمت‌هاي مختلف، برق‌رساني به تجهيزات الكترونيكي و ابزار دقيق (بدون اختشاش و نويز) و تامين نيروي برق لازم براي تاسيسات مختلف فرودگاه، از جمله مواردي است كه در سيستم‌ برق فرودگاه لحاظ مي‌شود.  پس از تامين نيروي برق براي تمامي قسمتها يكي از مهمترين كارهاي ديگر براي دائمي بودن اين برق‌رساني، ايجاد يك شبكه مطمئن با كمك گرفتن از يك سيستم مناسب برق اضطراري است.

براي به حداقل رساندن قطعي‌هاي برق از امكانات مختلفي در اين زمينه استفاده مي‌كنند، كه هر چقدر اين امكانات گسترده‌تر و ريسك‌پذيري كمتري از لحاظ نوسانات و قطعي برق توزيع شده در فرودگاه داشته باشد، رتبه و كارايي فرودگاه بالاتر مي‌رود.

براي تحقق اين امر در فرودگاه‌ها با توجه به اهميت قسمتهاي مختلف بطور يقين از ديزل‌ ژنراتورهاي استفاده مي‌شود، و همچنين در قسمتهاي كه قطع برق در آنها اصلا نبايد رخ دهد، مانند برج مراقبت، دستگاه‌هاي ايكس ري، روشنايي اضطراري سايت، پرژكتورهاي منطقه اپرون، سيستم‌هاي كنترل و …، از سيستم برق UPSاستفاده مي‌كنند، معمولا در طراحي برق يك فرودگاه تغذيه قسمتهاي مختلف را به سه قسمت اولويت‌بندي مي‌كنند:

1- قسمتهاي كه از سيستم برق UPSتغذيه مي‌شوند.

2- قسمتهاي كه بمحض وصل برق اضطراري اصلي برقدار مي‌شوند.

3- قسمتهاي كه در هنگام استفاده از برق اضطراري در صورت نياز و همچنين با توجه به ظرفيت ديزل ژنراتورها بصورت پله‌اي وارد شبكه برق اضطراري مي‌شوند.

حال با توجه به مواردي كه ذكر شد و اطمينان از اينكه اين سه خط مصرف در طراحي برق فرودگاه، مشخص و اجرا شده‌اند، براي تكميل شدن برق فرودگاه ما قسمت برق اضطراري را طراحي و به اين شبكه داخلي متصل مي‌كنيم، تا سيستم برق فرودگاه كامل شود.

aviation - Multiple gensets 1
aviation - single

سیستم Stand-by(اضطرای برق شهر)