حفاظت برق شهر ( mains protection )

    با افزایش ظرفیت نصب شده منابع غیر متمرکز انرژی ، در نتیجه ی بی ثبات بودن پارامترهای شبکه مانند ولتاژ یا فرکانس پایداری سیستم توزیع کم می شود و محافظت از عملکرد ایمن شبکه امری ضروری می گردد.

mains protection - mainspro 1

Mains Protection در نیروگاه

  • نیروگاه های گازی اکنون به طور فزاینده ای در کشور متداول هستند و هدف اصلی تولید مستقیم برق به شبکه  را دارند . این سیستم ها از کنترل کننده های ComApبهره مند می شوند که از ژنراتورهایی که به طور موازی به شبکه کار می کنند ، محافظت کامل صورت پذیرد.
  • MainsPro پارامترهای شبکه را اندازه گیری می کند و هنگام شناسایی مشکل ، ژنراتور را جدا می کند تا هم از شبکه و هم از ژنراتور محافظت کند.
Mains Protection - کنترلر دیزل ژنراتور - ComAp - رله حفاظتی