آشنایی با PLC

 • تعداد دانشجویان: 0
 • نام مدرس: علیرضا ابراهیم زاده
 • مدت زمان آموزش: 3 ساعت
مشاهده دوره

FATEK PLC مقدماتی

 • تعداد دانشجویان: 4
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 6 ساعت
مشاهده دوره

FATEK PLC پیشرفته

 • تعداد دانشجویان: 2
 • نام مدرس: زهرا مختاری
 • مدت زمان آموزش: 10 ساعت
مشاهده دوره

Fatek HMI

 • تعداد دانشجویان: 1
 • نام مدرس: علیرضا ابراهیم زاده
 • مدت زمان آموزش: 8 ساعت
مشاهده دوره